Klauzula rekrutacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPEEDNET (dalej: „Spółka”)
dla kandydatów do zatrudnienia i kandydatów na praktykantów

Ten dokument ma na celu przedstawienie informacji wyjaśniających przyjęte w Spółce zasady przetwarzania danych osobowych. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Spółka przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). Niniejszy dokument realizuje obowiązki Spółki jako administratora danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia. Szczegółowe i aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz https://speednet.pl/speednet-privacy-policy/. W przypadku sprzeczności tej wersji z wersją opublikowaną na ww. stronie wiążąca jest treść opublikowana na stronie https://speednet.pl/speednet-privacy-policy/.

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych „SPEEDNET” sp. z o.o. z siedzibą w (80-309) Gdańsku, al. Grunwaldzka 472C, NIP: 5862208698, REGON: 220540536, KRS: 0000295602, www.Speednet.pl. Możesz skontaktować się z nami przez adres e-mail privacy@speednet.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 2. Spółka współadministruje danymi osobowymi wraz ze spółkami należącymi do grupy Euvic, których aktualny wykaz jest dostępny na stronie www.euvic.pl/rodo.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem powinieneś się kontaktować z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail privacy@speednet.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 1. Spółka zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich po zakończeniu okresów przetwarzania wskazanych poniżej.
CelWyjaśnieniePodstawa prawnaDługość okresu przetwarzania danych
W zależności od przewidywanej formy zatrudnienia, Twoje dane są przetwarzane w następujących celach:
Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy w związku z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu weryfikację Twojej kandydatury względem określonej oferty zatrudnienia. W związku z czynnościami, o których mowa powyżej, przetwarzane są podane przez Ciebie dane osobowe, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie przepisów prawa pracy.Rozporządzenie,
art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z przepisami prawa
Do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia, na którą została złożona aplikacja/CV.
Podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu przygotowanie do zawarcia umowy.Rozporządzenie,
art. 6 ust. 1 lit. b)
Do zakończenia wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy ze Spółką, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Realizacja działań prowadzonych w procesie rekrutacji na podstawie udzielonych zgód.Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu weryfikację Twojej kandydatury pod względem określonej oferty zatrudnienia. W tym przypadku na podstawie zgody przetwarzane są:
1) dane osobowe podane przez Ciebie w złożonej aplikacji/CV, wykraczające poza katalog danych osobowych wskazany w przepisach prawa pracy regulujących zakres danych osobowych, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dotyczy zawarcia umowy o pracę),
2) dane osobowe podane przez Ciebie w złożonej aplikacji/CV, wykraczające poza dane wymagane w celu zawarcia umowy (dotyczy zawarcia umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej),
3) dane osobowe podane przez Ciebie w złożonej aplikacji/CV, na potrzeby prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Rozporządzenie,
art. 6 ust. 1 lit. a)
Do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia, na którą została złożona aplikacja/CV lub wycofania wyrażonej zgody.

Przez okres 24 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Realizacja celów wynikających z uzasadnionego interesu SpółkiCelami takimi są:
1) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne, statystyczne i raportowania wewnętrznego Spółki oraz w ramach grupy Euvic,
2) realizacja komunikacji za pośrednictwem stron internetowych Spółki.

Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione, Spółka bierze pod uwagę, czy Twoje interesy, prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru nad prawnie uzasadnionymi interesami Spółki.
Rozporządzenie,
art. 6 ust. 1 lit. f)
Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki, stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa właściwy termin przedawnienia.
W przypadku, gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub będzie trwało postępowanie, w szczególności sądowe, dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

 1. Spółka przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach) lub pozyskane z innych źródeł, np. agencji rekrutacyjnych, portali ogłoszeniowych, innych podmiotów uczestniczących w procesie rekrutacji na podstawie Twojej zgody i obejmujące dane przekazane przez Ciebie tym podmiotom.

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki – będzie miał wyłącznie upoważniony personel i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom spoza struktury Spółki. Zawsze w takiej sytuacji Spółka dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Spółki, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).
  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności:
  1. organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwowa Inspekcja Pracy;
  2. podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Spółki, agencje rekrutacyjne, podmioty świadczące doradztwo personalne;
  3. firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne np. firmy audytorskie, kancelarie prawne;
  4. współadministratorzy w ramach grupy Euvic, których aktualny wykaz jest dostępny na stronie www.euvic.pl/rodo;
  5. Klienci i kontrahenci Spółki – w zakresie i w sytuacji, gdy udostępnienie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług objętych umowami z takimi podmiotami.
 2. Twoje dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku rozważenia Twojego udziału w projekcie realizowanym dla klienta znajdującego się poza EOG, mogą być mu przekazane dane niezbędne do akceptacji Twojej kandydatury.

Realizacja praw

 1. Na podstawie Rozporządzenia masz prawo do:
  1. dostępu do Twoich danych osobowych;
  2. sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych;
  3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
  6. otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
  7. nie podlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  8. cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, w szczególności w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy tj. danych, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

 1. Spółka nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, mogący skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
 2. Gdybyś miał w przyszłości podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, zostaniesz o tym odrębnie poinformowany – wraz z informacją o zasadach podejmowania takiej decyzji oraz o jej znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach.

Klauzula zgody – rekrutacja

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPEEDNET na potrzeby ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych na zasadach wynikających z Klauzuli Informacyjnej.”